Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno – błotnym Nr WND – DEM – 1 – 145 / 00

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu wraz z firmą Hydromega Sp. z o.o., Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Instytutem Odlewnictwa realizuje projekt badawczy „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno – błotnym”, w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Okres realizacji: 01.10.2013 – 31.03.2016

 

Głównym celem strategicznym projektu jest wzmocnienie transferu wyników badań (z PIMR i WAT) do gospodarki (Hydromega) w zakresie wdrożenia nowych technologii renowacji kanałów melioracyjnych i ochrony terenów bagiennych (opracowanych i zbadanych w ramach projektów B+R, działanie 1.3.1 POIG), poprzez wdrożenie do produkcji rodziny pojazdów specjalistycznych (demonstratorów technologii). Prototypy pojazdów mają mieć cechy gotowego produktu komercyjnego. Z tego względu zaplanowano wykonanie wybranych części pojazdów w formie odlewów hutniczych. To zadanie jest powierzone Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie.

Szczegółowe cele strategiczne:

  • pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową;
  • zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac rozwojowych sfinansowanych ze środków publicznych;
  • pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań w gospodarce.


Celem praktycznym projektu
jest zbudowanie i przebadanie w warunkach rzeczywistych trzech pojazdów specjalistycznych:

Pierwszy z pojazdów – do renowacji kanałów melioracyjnych jest jednocześnie demonstratorem nowej technologii renowacji otwartych cieków wodnych, opracowanej w PIMR. Jego cechą charakterystyczną jest to, że może się on poruszać wewnątrz kanału melioracyjnego i wykonywać zabiegi wykaszania trzcin i traw oraz odmulania.

Pojazd drugi, do ochrony terenów bagiennych jest także demonstratorem nowej technologii ochrony terenów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności, opracowanej w PIMR. Tereny wodno-błotne, które wymagają takiej pielęgnacji, to przede wszystkim tereny parków i rezerwatów przyrody, gdzie w unikatowe i chronione tereny bagienne ulegają zarastaniu przez trawy, krzewy i drzewa. Cechą charakterystyczną pojazdu jest duża nośność podwozia gąsienicowego i mała masa pojazdu, co pozwala na poruszanie się po terenach bagiennych i grząskich torfach.

Trzeci z pojazdów – pojazd transportowy – jest pojazdem pomocniczym, dedykowanym głównie dla technologii ochrony terenów bagiennych. Jego zadaniem jest transport koszonej biomasy od pojazdu wykaszającego (drugiego z rodziny) do miejsca jej spożytkowania (np. kompostowania). Cechami charakterystycznymi pojazdu jest oprócz odpowiedniej nośności podwozia gąsienicowego także innowacyjny układ zawieszenia i sterowania. Pojazd był już testowany jako model badawczy przez jego twórców – firmę Hydromegę i WAT – a pozytywne wyniki tych badań pozwoliły przystosować go do prac ochronnych na terenach wodno-błotnych. Pojazd transportowy będzie też wyposażony w trójpunktowy układ zawieszenia narzędzi i sprzęgi rolnicze, aby można go było wykorzystywać także w zastępstwie ciągnika rolniczego na tych terenach, gdzie ze względu na grząskość gruntu wjazd zwykłym ciągnikiem rolniczym jest niemożliwy.

 

Rodzinę pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno – błotnym stanowią:

Pojazd do renowacji cieków melioracyjnych

– Pojazd do ochrony terenów bagiennych

– Pojazd transportowy

 

Partnerzy Konsorcjum:

HYDROMEGA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Instytut Odlewnictwa